معنا شناسی نماز در قرآن

چکیده

مقالة حاضر درصدد تبیین جایگاه معنایی واژة کانونی «صلوة» به شیوة معناشناسی تاریخی و توصیفی با الهام از روش ایزوتسو است. در معناشناسی تاریخی به معنای اصلی ماده‌ صلوة با استناد به اشعار عصر جاهلی، کتب تاریخی و تفسیری توجه شده است. در معناشناسی توصیفی نیز ارتباط معنایی واژه‌ صلوة با واژه‌های هم‌نشین و جانشین در قرآن بررسی شده است. حاصل مطالعه‌ی تاریخی اینکه اعراب جاهلی صلوة را نوعی نیایش و عبادت می‌شناخته‌اند. مطالعه‌توصیفی نیز نشان می‌دهد که صلوة در کاربرد وحیانی بر محور جانشینی با واژه‌هایی مانند دعا، ذکر، تسبیح و بر محور هم‌نشینی با واژه‌هایی مانند اقامه، صبر، خاشعون در یک حوزه‌ معنایی قرار می‌گیرد. یکی از نتایج مهم بررسی توصیفی، آشکار شدن پیوند معناییِ عمیقِ صلوة با سایر واژه‌های هم‌حوزه در قرآن است. این پیوندها باعث شده تا صلوة کاملاً تحت تأثیر کلمات مجاور و نظام معنایی مستقر در آن قرار بگیرد و با معنایی متمایز و متعالی به حیات خود ادامه دهد.


دریافت مقاله کامل معنا شناسی نماز در قرآن


دریافت فایل صوتی نماز و جنگ نرم

/ 1 نظر / 100 بازدید
حرف تو

با سلام و تشکر از شما منتظر مطالب تولیدی شما به قلم خودتان هستیم. موفق و مؤید باشید. یا علی