نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت شمیم دانش-جلسه دوم-

برای دانلود و گوش دادن فایل های صوتی برنامه شمیم دانش اینجا کلیک کنید

 

 

جلسه دوم:

آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه های  قرآن

1- قصه ای است که نویسنده آن را از درون ذهن خود خلق میکند؟

الف- قصه های تخیلی*

ب- قصه های غیر تخیلی

ج- قصه های کامل و جامع

 

2-کلیله و دمنه کدام از جمله قصه های .........می باشد؟

الف-قصه های غیر تخیلی

ب- قصه های کامل و جامع

ج- قصه های تخیلی*

 

3-حکم شرعی قصه ها قصه های تخیلی اگر دربرگیرنده مطالب آموزشی باشد جایز است؟

الف-درست*

ب-نادرست

 

4-کدام گزینه در مورد قصه های تخیلی صحیح است؟

الف- حکم شرعی قصه های تخیلی اگر دربرگیرنده مطالب آموزشی باشد جایز است.

ب- خداوند در قرآن از این نوع قصه ها ازنوع حقیقی آن استفاده کرده است.

ج-این نوع قصه ها می تواند از زیان موجودات عجیب باشد که اصلا وجود خارجی ندارد.

د-همه موارد*


5-داستان حضرت سلیمان و مورچه در قرآن از نوع قصه های............... است؟

الف-تخیلی

ب-غیرتخیلی

ج-واقعی*

 

6)از انواع قصه های قرآنی:قصه کامل وپراکنده مثل قصه:

الف) حضرت یوسف

ب) بلعم باعور                         

ج) حضرت موسی*

د) حضرت الیاس

 

 7)قصه حضرت یوسف چه نوع قصه ایی هست؟

الف) قصه کامل وپراکنده

ب) قصه با نام وتوضیح

ج) قصه بدون نام با اشاره به صفت

د) قصه کامل وجامع*

 

8)وقتی بهشتیان به جهنمیان می گویندبه گذشته برگردیدودر آنجانور کسب کنید منظور چیست؟

الف) کسب نور در دنیا

ب) باز گشت به دوزخ

ج) کسب نور در دنیاباکارهای نیک*

د) کسب نور از بهشتیان

 

  9)برای بهشتی هاامکان دیدن جهنمی هاوجود دارد:

الف) درست *            

ب) نادرست

 

10)جهنمی هاهم مثل بهشتی هامی توانند ارتقا پیدا کنندوبهشت را ببینند:

الف) درست         

 ب) نادرست*

 

11)طبق فرموده قرآن: بهشتی هااز جهنمی هادرمورد ورودشانبه جهنم چه سوالی می کنند؟

الف) کنانخوض مع الخائضین

ب) وقالوالم نکن من المصلین

ج) ماسلک کم فی سقر*

د) لم نک نطعم المسکین

 

  12)طبق حساب ما در این دنیا، روز قیامت چند سال طول خواهد کشید؟

الف) پنجاه هزار سال*

ب) چهل هزار سال

ج) سی هزار سال

د) هیچکدام

 

13)این آیه شریفه در مورد کیست؟

انماولیّکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوه ویوتون الزکوه وهم راکعون

الف) حضرت محمد( ص)

ب) حضرت علی ( ع)*

 

14)در قرآن حدود چند قصه نهفته وجود دارد؟

الف) شش هزار    

ب) دو هزار*

ج) چهار هزار       

د) یکهزار

 

15) این جمله با کدام گزینه کامل میشود:

شان نزول یعنی........ در زمانی.......اتفاق میفتاد ودر زمان پیامبر آیه ایی نازل میشد.

الف) جریانی در تاریخی- محیطی

ب) جریانی در مکانی-درمورد شخصی

ج) جریانی در تاریخی-درشبانه روزی

د) جریانی در تاریخی- در مکانی*

 

16)در قرآن قصه هایی که با مثل آمده است معمولاّ با چه عبارتی شروع میشوند؟

الف)ضرب الله مثلاّ

ب) یا ایهاالذین

ج)مثل الذین

د) الف وج*

 

17)کدام گزینه درست ترجمه نشده است:

الف) کنا نخوض مع الخائضین: به خاطر کارهایمان در جهنم افتادیم *

ب)وقالوا لم نکن من المصلین:آنهاگفتندما از نماز گزاران نبودیم.

ج) لم نک نطعم المسکین: به افراد مسکین وفقیر کمک نمی کردیم .

د) ما سلک کم فی سقر: چه چیز شما را در جهنم انداخت.

******

درس دوم

حفظ سوره ق

1-معنی ومفهوم آیه « سنقرئک فلا تنسی» چیست؟

الف) ما قرآن را بر تو اقراء می کنیم و تو فراموش نخواهی کرد. *

ب) ما قرآن را بر تو نازل کردیم،آیا فراموش نمی کنی؟

ج) ما قرآن را بر تو می خوانیم تا فراموش نکنی.


2- اعتقاد مفسرین در مورد آیه « لا تحرک به ی لسانک لتجعل به ان له جمعه و قرآنه» چیست؟

الف) این آیه بر امی بودن پیامبر در هنگام دریافت آیات از طرف خدا برپیامبر اشاره میکند

ب)این آیه بر جمع وقرائت وبه سینه وقلب سپردن قرآن توسط خداوند برای پیامبر است.*

ج) این آیه بر اهمیت حفظ قرآن نه به صورت زبانی بلکه با درک معناو مفهوم اشاره میکند.


3- دعاهایی که امام صادق(ع) برای حفظ قرآن تعلیم دادند، در کدام کتاب آمده است؟

الف) شرح غررالحکم

ب) اصول کافی

ج) بحارالانوار*

د) مجمع البیان


4- پایین ترین سطح حفظ قرآن کریم از منظرآیات وروایات چیست؟

الف) درک کردن قرآن

ب) از برخواندن الفاظ قرآن*

ج) فهم جایگاه قرآن

د) محافظت کردن ازآیات قرآن


5- محافظت کردن از دستورات قرآن به چه معناست؟

الف) حفظ آیات قرآن در قلب و ذهن

ب) فهم جایگاه واقعی قرآن

ج) درک معانی آیات قرآن

د) عمل کردن به آیات قرآن*


6- دعای«اللهم ارحمنی بترک معاصی» توسط چه بزرگواری مطرح شده وبه چه معناست؟

الف) پیامبراکرم(ص)؛ خداوندا به من رحم کن باکمک به ترک گناهان.

ب) امام علی(ع)؛ خداوندا بر ما رحم  کن برای ترک کردن گناهان.

ج) پیامبر اکرم(ص)؛ خداوندا مارا درترک گناهان مورد رحمت و آمرزش خود قرار ده.

د) امام صادق(ع)؛ خداوندا به من رحم کن با کمک کردن به ترک گناهان.*


7- مضمون دعای«اللهم ارحمنی بترک معاصی» چیست؟

الف) پیش نیاز حفظ قرآن درک معانی و مفاهیم آن است.

ب) پیش نیاز حفظ قرآن عمل به دستورات آن است.

ج) پیش نیاز حفظ قرآن پاک شدن از گناهان است.*

د) پیش نیاز حفظ قرآن درک جایگاه معنوی قرآن کریم است.


8- منظور از دعای « والزم قلبی حفظ کتابک، کما علمتنی» چیست؟

الف) قلب مارا با حفظ کتابت همراه کن، همان گونه که آموزش می دهی.

ب) قلب مرا همراه کن با حفظ کتابت؛ همان طور که به من آموزش دادی.*

ج) روح مرا با کتابت همراه کن همان طور که به من آموزش دادی.

د) تمام قلبها را با کتابت همراه کن، همان گونه که آموزش می دهی.


9.حروف مقطعه چه معانی دارند؟

الف) این حروف رمز هایی بین خداو پیامبر گرامی اسلام هستند وبرای ما ترجمه پذیر نیستند*

ب) این حروف رمز هایی بین خداو پیامبرگرامی اسلام هستند وبرای ما ترجمه پذیر هستند

ج)فقط درمورد رازو رمزهای قرآنی است ومعنای خاصی ندارد.

د)هیچ کدام


10) قاف و القران المجید یعنی چه ؟

الف) قسم به قرآن مجید. که مجد یعنی شهرت و بزرگی  وفراگیر شدن نام و عظمت یک چیز.

ب) سوگند به قرآن مجید. که مجد یعنی بزرگی وفراگیر شدن نام .

ج) قسم به قرآن مجید. که مجد یعنی شهرت وفراگیر شدن نام و عظمت یک چیز.*

د)همه موارد


11)ترجمه آیه « والعَجِب انجاءهم انذروا منهم فقالت کافرون هذا شیء عجیب» کدام است ؟

الف) با این که جایگاه قرآن والا و محبوب است اما کفار و مشرکان و گروهی از مردم تعجب می کنند از اینکه یک بیم دهنده ای از بین خودشان برای آنها بیاید و آیات قرآن را تلاوت کند.

ب) با این که جایگاه قرآن رفیع و آشکار است اما کفار و مشرکان و گروهی از مردم تعجب می کنند از اینکه یک هشدار دهنده ای از بین خودشان برای آنها بیاید و آیات قرآن را تلاوت کند.*

ج) ازاینکه جایگاه قرآن رفیع ومتناسب است اما کفار و مشرکان و گروهی از مردم تعجب خواهند کرد از اینکه یک هشدار دهنده ای از بین خودشان برای آنها بیاید و آیات قرآن را تلاوت کند.

د)هیچ کدام


13)کلمه" والعَجِب\" درآیه"والعَجِب ان جاءهم منذر منهم... \" به چه معناست ؟

الف) تعجب کردند

ب) عجب پنداشتند

ج)هردو گزینه *


14)کلمه " منذِر" درآیه "بل عَجِبوا ان جاءهم منذر منهم... " به چه معناست ؟

الف) انذار کننده ای برای آنها از بین خودشان بروند

ب) انذار کننده ای برای آنها از بین خودشان بیایند

ج) انذار کننده ای برای آنهاکه از بین خودشان بیاید

د) انذار کننده ای برای آنها از بین خودشان بیاید*


15)مشابه ترجمه وتفسیر آیه « بل عَجِبوا ان جاءهم منذر منهم فقالت کافرون هذا شیء عجیب» درکدام سوره قرآن یادشده است؟

الف) سوره کهف

الف) سوره بقره

الف) سوره آل عمران

الف) سوره ق*


15)مشرکان با گفتن این جمله که " این چیز عجیبی است که یکی از خودِ ما قرآن را بر ما بخواند، بر او قرآن نازل و وحی شود"می خواهند منکر چه چیزی شوند؟

الف) با این جمله میخواهند منکر قرآن و وجود نبی شوند

ب) با این جمله میخواهند منکر نبوت و رسالت پیامبر و دعوی ایشان مبنی بر رسالت شوند*

ج) با این جمله میخواهند منکر معصومیت پیامبر و رسالتش شوند

د) ب و ج

******

زبان قرآن و مفاهیم

سوالات درس 2

از میان گزینه های زیر در کدام گزینه تمام فعل های امده امر هستند؟

الف) فَاعْفُ/ وَاسْتَغْفِرْ/ فَتَوَکَّلْ   *                                  

ب) لَانْفَضُّوا/وَاسْتَغْفِر/ یُحِبُّ

ج) کُنْتَ/ وَاسْتَغْفِرْ/ فَتَوَکَّلْ


2)کدام یک از فعل های زیر ثلاثی مجرد هستند؟

الف) وَاسْتَغْفِرْ                    

ب )  عَزَمْتَ *                            

ج) شَاوِرْهُمْ                           

د) یُحِبُّ


3)نقش کلمه  الْمُتَوَکِّلِینَ  در جمله  یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ چیست؟

الف)فاعل                          

ب)مفعول به  *             

 ج)مفعول فیه                

د)خبر


4)حرف  إِنَّ در جمله  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ جز کدام دسته از حروف است و خبر ان چیست؟

الف )افعال ناقصه/ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ

ب)حروف مشبه بالفعل/ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ*

ج)حروف جاره/الله


5)هُمْ در شَاوِرْهُمْ چه نقشی دارد؟

الف)فاعل        

ب)مفعول به*                       

ج)اسم        

د)مضاف الیه


6- فبما رحمه من الله لنت لهم  به چه معناست ؟

الف -رحمت بزرگی است آن رحمتی که خداوند به تو  عطا کرده است .

ب- چه رحمت بزرگی است آن رحمتی که خدا به تو عطا کرده است .

ج - چه رحمت بزرگی بوده است آن رحمتی که خداوند به تو عطا کرده است .*

 

7 - نظر فخر رازی درباره "ما "در فبما رحمه چیست ؟

الف -ما ی استفهامیه است ولی در معنا تعجب را می رساند *

ب - مای موصول میباشد.

ج- هر دو گزینه صحیح می باشد


8 -نظر مفسرین وعلما ونحوین درباره ی "ما" در فبما رحمه چیست ؟

الف -ما استفهام 

ب -ما زائده *

ج -ما موصول


9 - منظور از ما زائده در" فبما رحمه "چیست؟

الف-مانع تاثیر حرف جر در کلمه رحمه نشده است .*

 ب -بود ونبودش تاثیری ندارد.

ج -حرف ربط میباشد ومعنی را کامل میکند.


10 - در "فبما رحمه " به چه واسطه رحمه مجرور شده است ؟

الف -به واسطه حرف ما

ب- به واسطه حرف جر با *

ج -به واسطه صفت بودن


11-اگر حرف جر"با " در" فبما رحمه "حرف جر سببیه باشد به چه شکل ترجمه میشود؟

الف -به سبب رحمت *

ب- به سبب عطوفت ومهربانی

ج- به سبب لطف وبخشش


12-اگر حرف جر "با "  در" فبما رحمه"حرف جر مصاحبت گرفته اند به چه شکل ترجمه می شود؟

الف -به همراه رحمتی از خداوند *

ب - با گذشت وفداکاری

ج-مهر وعطوفت خداوندی


13 - حرف جر "با" در" فبما رحمه به چند شکل در نظر گرفته اند ؟

الف-سببیه و موصولی

ب - مصاحبت و سببیه

ج سببیه ومصاحبت *


14- اگر " ما "در" فبما رحمه" حذف شود جمله از چه نظر دچار نقصان میگردد؟

الف - از نظر ساختاری وترکیب

ب - از نظر معنا

ج- گزینه الف وب*


15-کلمه "رحمه "در فبما رحمه به چه صورت آمده است ؟

الف - ب صورت نکره وهمراه با تنوبن*

ب - به صورت معرفه ومشتق

ج - به صورت نکره وهمراه با تفخیم


16-کلمه "رحمه " در فبما رحمه درحقیقت به چه دلیل آمده است؟

الف -برای توصیف جمله

ب-برای تفخیم *

ج - برای تقلیل


17-"من الله "در فبما رحمه من الله چه نقشی دارد؟

الف-مضاف ومضاف الیه

ب- فاعل جمله

ج - جارو مجرور *


18-"لنت لهم" در آیه "فبما رحمه من الله لنت لهم " چه نقشی دارد؟

الف-فعل جمله*

ب - جارو ومجرور

ج.فاعل مستتر


19 - در "فبما رحمه من الله لنت لهم"دلیل تقدم بر فعل چیست؟

الف مقدم کردن فضل ورحمت خدا بر هر چیز

ب-مقدم کردن هر آن چه که حقش تا خیر باشدافاده ی حصر میکند*

ج-هیچ کدام


20 -یکی از آیات مهمی که پیرامون موضوع تعلیم وتربیت در قرآن کریم می شود  چه آیه ای میباشد؟

الف -آیه 195  سوره آل عمران

ب-ایه 159 ا سوره ی بقره

ج -آیه 159 سوره آل عمران*


21-کدام آیه اخلاق معلمبن را برای ما ترسیم میکند؟

الف - آیه 150 سوره نساء

ب -آیه 159  سوره آل عمران *

ج  - آیه 57 سوره یس


22-" ولوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک به چه معناست؟

الف- اگر تو ای پیامبر سخت دل وتند خو بودی مردم از دور تو پراکنده می شدند. 

ب - ای پیامبر اگر تو سنگدل  بودی مردم از دور تو پراکنده می شدند .

ج -ای پیامبر تو با مهربانی ونرم خویی همه در اطرافت بودن.


23-رسالت یک معلم چیست؟

الف-مدیریت

ب-راهبری*

ج-ارشاد وهدایت

24-"فاعف عنهم "درباره متعلم چه می باشد؟

الف -از بدی های متعلم باید در گذرد.*

ب-بامتعلم گذشت داشت.

ج-متعلم قابل مهربانی وگذشت می باشد.


25 - اوج بزرگواری یک معلم  چه می باشد؟

الف-با هر سختی بهترین باشد.

ب- گذشت داشته ودلسوز باشد.

ج-در عین این که به او بد کرده اند خیر خواهی می کند. *


26-مشورت گرفتن معلم از متعلم در چه زمان درصد موفقیت دارد؟

الف-درمواردی که معلمش منصف وعادل باشد.

ب در مواردی که متعلم خود را در مسیر تعلیم وتعلم سهیم بداند. *

ج-در مواردی که معلم قدرتمند وعالم باشد.

******

درس دوم

سوالات سبک زندگی قرآنی

1-به گفته ی مقام معظم رهبری در فضای زندگی چه کسانی باید با قرآن آشنا شوند؟

الف .معلمین ودانش آموزان.

ب-روشنفکران وجوانان*

ج-معلمین وروشنفکران


2-وقتی ذهن ظرف معارف قرآن شد اثر خود را در چه چیزهایی نشان میدهد؟

/ 1 نظر / 258 بازدید
ناشناس

سلام.دست شما بابت سوالات شمیم درد نکند.