دانلود رایگان فایل های صوتی مرحله دوم آزمون ضمن خدمت شمیم دانش

 آزمون دوم درس ۹ تا ۱۶ هر موضوع ۲۰ تا ۲۴ آذر شامل ۲۵% نمره کل

***********

ادبیات داستانی -درس نهم

ادبیات داستانی -درس دهم

 ادبیات داستانی -درس یازدهم

ادبیات داستانی-درس دوازدهم

ادبیات داستانی- درس سیزدهم

ادبیات داستانی -درس چهاردهم

ادبیات داستانی - درس پانزدهم

ادبیات داستانی-درس شانزدهم

***********

زبان و مفاهیم قرآن-درس نهم

زبان قرآن و مفاهیم(درس دهم) 

زبان قرآن و مفاهیم(درس یازدهم) 

زبان قرآن و مفاهیم-درس دوازدهم

زبان قرآن و مفاهیم -درس سیزدهم

زبان قرآن و مفاهیم -درس چهاردهم

زبان قرآن و مفاهیم- درس پانزدهم

زبان قرآن و مفاهیم - درس شانزدهم

***********

سبک زندگی قرآنی(درس نهم)

 سبک زندگی قرآنی(درس دهم)

سبک زندگی قرآنی(درس یازدهم)

سبک زندگی قرآنی-درس دوازدهم

سبک زندگی قرآنی -درس سیزدهم

سبک زندگی قرآنی-درس چهاردهم

سبک زندگی قرآنی-درس پانزدهم

سبگ زندگی قرآنی- درس شانزدهم

*************

حفظ سوره ق (درس نهم)

حفظ سوره ق (درس دهم) 

حفظ سوره ق - درس یازدهم

حفظ سوره ق-درس دوازدهم

حفظ سوره ق-درس سیزدهم

حفظ سوره ق -درس چهاردهم

حفظ سوره ق -درس پانزدهم

حفظ سوره ق -درس شانزدهم

**************

شیوه های تشویق به نماز(درس نهم)

 شیوه های تشویق به نماز(درس دهم)

شیوه های تشویق به نماز(درس یازدهم)

 

****************

مشاوره از منظر قرآن(درس نهم)

مشاوره از منظر قرآن(درس دهم)

مشاوره از منظر قرآن(درس یازدهم)

 


/ 0 نظر / 172 بازدید