قنوت سپیده دم
پایگاه اختصاصی سید محمد عبداللهی 
قالب وبلاگ
سایت های مفید
پیوندهای مفید

بسم الله الرحمن الرحيم

الهی انطقنی بالهدی و الهمنی  التقوي

حدود سه سال پيش بود که سوءظنی در من ايجاد شد . از خودم پرسيدم اينهايی که برنامه فوتبال تلويزيون را ، شبها تا دير وقت نگاه مي کنند چند نفرشان صبح برای  نمازبرمي خيزند . اين سوءظن تبديل به " شک " شد و از خود پرسيدم هنگام توقف قطار برای نماز - جز قطار مشهد که زوار هستند - چند نفر نمازمي خوانند . اتوبوس چطور ؟ متاسفانه اين سوءظن کم کم به يقين تبديل شد . در تهران در جلسه ای که 500 نفر از رؤسای دبيرستانها شرکت داشتند ، بحث به نماز رسيد .

از تعداد نمازگزاران پرسيدم پانصد نفر هم دست بلند کردند و آمار تکان دهنده اي ارائه شد . کنجکاو شدم و دوباره پرسيدم - درصدی بالا درباره اعراض از نماز - دستهابه اتفاق به علامت منفی بلند شد ، احساس کردم بايد کاری بکنم . اما از خودم مي پرسيدم ، آخر مگر من چه کسی هستم ؟ مگر از من باسوادتر نيست !وقتی بيشتر انديشيدم ، به خودم گفتم مگر خداوند ، اشرف مخلوقات حضرت محمدبن عبدالله را با اوهن البيوت حفظ نکرد ، پس اشکال ندارد که بنده نيز بايستم و قد قامت الصلوه بگويم . مهم نيست چقدر سواد دارم . چقدر پول و زور دارم ...

 نماز در جامعه ما خيلی  کمرنگ شده و برای اثبات اين مساله من از خواص شروع مي کنم تا به عوام برسم .اما خواص ، الان 400 امام جمعه داريم . اگر اين عده را سوار ماشين کنند و دربزرگراه بين قم و تهران بياورند و نماز مغرب بشود ، فکر مي کنيد چند تا ماشين کنارجاده نگاه مي دارند تا نماز بخوانند ولی اگر بين راه مکه و مدينه باشد به صورت طولي کنار مي کشند و نماز مي خوانند . متاسفانه بسياری از خواص سمينارهايشان در موقع نماز است !

در بازار ، موقع نماز ، چند نفر ريش سفيد مي شناسيد که کرکره هايشان را پائين بکشند و به استقبال نماز بشتابند . از خواص ، علما و مسئولين ، تجار ريش سفيدچند تا بازار را مي بندند ، سمينار را قيچی مي کنند ، کنار جاده مي ايستند و نمازمي خوانند اين اذا ذکرالله در خواص است .

در ميان عوام اگر سه تا نانوايی تعطيل باشند ، موج ايجاد مي شود اما اگر هزارمسجد بسته باشد آب از آب تکان نمي خورد . در ميدانهای ورزشی ، پارکها، مؤسسات دولتی ، کارخانه ها ، تعطيل شدن نماز هيچ حادثه مهمی تلقی نمي شود .به کارخانه ای  رفته بودم که 15000کارگر داشت . به مدير عامل گفتم چرا نمازرگزار نمي شود ؟ در جواب گفت : توليد کم مي شود ! اصلا يادمان رفته است که اگر امنوااتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء ، مثل اينکه يادمان رفته است : يرزقه من حيث لايحتسب ، مثل اينکه دارد فراموش مي شود ، کار نماز فرمودند : دير شروع شده است . دير شروع شده است . ما در سال گذشته کنگره بين المللی " ابر " در تهران داشتيم !سمينار انار داشته ايم ! کميسيون انجير و کميسيون کمبود پنير ! و سمينار افت تحصيلی برگزار شده است .نمايندگان مجلس اگر از آموزش و پرورش سؤالی بکنند از افت تحصيلی سؤال مي کنند.اما از افت نماز سؤال نمي شود . بچه را وقتی صدا مي زنيم مي گوئيم بلند شو مدرسه ات دير شده ، نمي گوئيم نمازت قضا شده است !نماز جمعه کمرنگ ، نماز جماعت کمرنگ و در مسجدها عمدتا پيرمردها ديده مي شوند .

شايد تا به حال سرودی درباره نماز نشنيده باشيد ، فيلمی درباره نماز نديده باشيد .به هر واحد بودجه ای  برای نماز هم نيست . تبصره و ماده و دفتری هم نيست .به هر حال درباره نماز خيلی کوتاهی شده است و حال اينکه همه مشکلات ما رانماز حل مي کند . اگر چنين نبود نمي گفتند اگر باران نمي آيد ، نماز باران بخوان .اگر مشکلات با نماز حل نمي شد نمي گفتند نماز آيات بخوانيد و در هنگامه خسوف وکسوف و زلزله و ... نماز آيات بخوانيد .نماز ، خواندنش يک آيه دارد و نخواندنش يک آيه . اگر خواندی ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنکر . کميسيون شورای امنيت ملی . روزی دعوت کرد و راجع به بي حجابی از ما نظر خواست ، گفتم اين دخترانی که فکل هايشان بيرون است پيشانيشان ه خاک ماليده نمي شود . اگر اين دختر نمازخوان باشد ان الصلوه تنهی عن الفحشا والمنکر . وزارت ارشاد مي گويد : حدود يک ميليون و دويست هزار ويدئو در سطح جامعه وجود دارد که متاسفانه فيلمهای منحرف نشان مي دهند . اگر 6 ، 7 ميليون بچه پای ويدئو مي نشينند ، اين ويدئونشينها معمولا نمازخوان نيستند .(البته عده ای هم هستند)قرآن درباره نماز نخواندن مي فرمايد : " فخلف من بعدهم خلف اضاعواالصلوه واتبعوا الشهوات يلقون غيا " ( سوره مريم ، آيه 59) . اول نماز ضايع مي شود ، بعد ويدئو ، بي حجابی و هجمه ای فرهنگی آغاز مي شود .

نماز حساب جاری است . بچه های ما اگر حساب جاريشان با خدا قيچی شد هم فکلشان

بيرون مي آيد و هم پای فيلمهای هرزه مي نشيند .متاسفانه نماز حتی در ميان نمازخوانهای انقلابی نيز خيلی کمرنگ شده است . در ماشين نشسته بودم . برادری حزب اللهی  رانندگی مي کرد ، من عقب ماشين غرق فکر بودم که يکدفعه زد توی سرش گفت خاک تو سرم گفتم چی شد ؟ گفت : پرسپوليس باخت و حال آنکه همين آقا چند مرتبه در خانه ما خوابيد و نمازش قضا شد ولی يکبار نگفت خاک بر سرم نمازم قضا شد . اين تازه کمرنگ شدن نماز در نمازخوانهای انقلابی است که اگر نرسيم از اين بدتر هم خواهد شد .امام حسين ، روز عاشورا ، بارها به خيمه ها برگشت اما نمازش را در خيمه نخواند . عنايت داشت که نمازش را در معرکه بخواند و دو نفر بايستند و 30تا تيربخورند . آن هم نمازی که شکسته بود ، من شمرده ام نماز دو رکعتی  35کلمه دارد وبرای اين 35کلمه چرا بايد دو نفر 30تا گلوله بخورند . برای اينکه امام حسين نمازش را از خيمه به معرکه بکشد .ما نيز بايد خودمان را به معرکه بکشانيم و نمازهايمان مخصوص مساجد باشد ، همه جا مسجد باشد .آرزويمان اين است که به جائی  برسيم که همانطور که خداوند به ما نعمت ولايت داده ،آن چيزهايی را که نداريم يا کم داريم جبران شود .رزويمان اين است که با بلند شدن صدای اذان بازارهايمان تعطيل شود. وقتی  صداي اذان بلند شد استاد ، گچ را بگذارد و همانجا نماز بخواند و معارف نماز در طبقه دانشگاهی  و از دبستان تا دانشگاه - متناسب با سطحشان - راه يابد .آرزويمان اين است که هنگام نماز " فسعوا الی ذکر الله " ( سوره جمعه آيه 1 )باشيم قسم نمي گويد فاذهب مي فرمايد فاسعوا يعنی بدو ! نمي دانم شما نماز با توجه درعمرتان خوانده ايد ؟ يکبار در مدينه به پيغمبر گفتيم يا رسول الله ( ص ) ما رامهمان کن به يک نماز با توجه ! خيلی التماس کرديم و سرانجام تحت اللفظی خوانديم !

******

نماز هشت نرخ در قرآن دارد و ما ارزانترين آن را مي توانيم بخريم .

اولين نرخ نماز " قاموا " مي باشد و قاموا کسالی يعنی همين نمازهايی که ما بابي حالتی و بي رمقی مي خوانيم . ديده ايد ، وقتی بعضی حزب اللهي ها به هم مي رسند ما که نمازمان را خوانديم و راحت شديم يعنی گير افتاده بوديم و قرآن مي فرمايد : " و انهالکبيره الا علی  الخاشعين ( بقره آيه 45) اين آبکي ترين وضع نماز است .بعد از قامو نوبت به " اقاموا " مي رسد که مي فرمايد : " الذين ان مکناهم فی  الارض اقامو الصلوه " ( حج آيه 45) و بعد از اقاموا ، فی صلاتهم خاشعون و بعد از آن وبالاسحار هم يستغرون ، يعنی  نماز شب و بعد از آن يبيتون لربهم سجدا و قياما و پس از آن سجدا و بکيا مي رسد . يعنی مراحل نماز زياد است و اصلا خداوند در هيچ آيه اي بس ندارد !

اول مي فرمايد : " و بشر الصابرين " صابر که شدی مي فرمايد : " لکل صبار شکور " صبارباش . اول مي فرمايد : قائما بالقسط ، بعد مي فرمايد : قوامين باش که يک قدم جلوتراست . اول مي فرمايد : " آمنوا " بعد از ايمان مي آوريم مي فرمايد : " يا ايها الذين آمنوا آمنوا " . اين نماز هم درجه بندی دارد .

به هر حال حرکتهای  خوبی شد ، پارسال اقامه جماعت در دبيرستانها شد و شايد بتوان گفت موفق ترين استان در اقامه جماعت استان خراسان بوده است . هم شعرا ، تکاني خوردند ، هم صدا و سيما تکانی خورد ..

بهر حال مساله نماز بايد از غربت خارج شود .

در هتلها که وارد مي شويد غرفه های سفال فروشی و جاجيم فروشی و صنايع دستي در جلوست اما تا مي گويی  آقا نماز مي خواهم بخوانم مي گويد برو آن پشت ، توی  انبارسيب زمينی نماز بخوان . در هتلها و جاده ها که مي روی کثيف ترين جاها ، نمازخانه هاست و حال اينکه اميرالمؤمنين ( ع ) به استاندار مي فرمايد : " و اجعل افضل اوقاتک فی الصلوه " اگر افضل اوقات برای نماز است ، افضل جاها هم بايد برای نماز باشد .

اصولا زمان بندی قرآن بر اساس 7 و 4 و 6 نيست بلکه مي فرمايد " من بعد صلوه الفجر ،من بعد صلوه العشاء و اصولا زمان بندی قرآن بر اساس نماز است .

در قرآن به هيچ عبادتی  لفظ قرآن اطلاق نشده جز نماز ، به نماز " قرآن " گفته شده است و مي فرمايد : " ... ان قران الفجر کان مشهودا " ( اسراء آيه 78) يعني الصلوه الفجر قرآن به هيچ عبادتی ايمان نگفته جز نماز و ما کان الله ليضيع ايمانکم ( بقره آيه 143) يعنی و ما کان الله ليضيع صلوتکم . چون سيزده سال نمازها را روبه بيت المقدس خواندند بعد قبله عوض شد سؤال فقهی برايشان پيش آمد که نمازهاي سيزده ساله چی  شد ؟ آيه بالا نازل شد که نمازهای  13ساله شما درست است .

 

حضرت امام رضا عليه السلام داشتند مي نوشتند تا صدای اذان بلند شد قلم از دستشان

افتاد ، خيلی از ماها مکه رفته ايم تا صدای اذان بلند مي شود همه حجرالاسود را رها

مي کنند و نماز دور کعبه تشکيل مي شود . چه مانعی دارد که وقتی صدای اذان بلند شد

حرم امام رضا ( ع ) و حضرت معصومه تعطيل بشود و البته اين خيلی کار دارد ، بايد با مداحهای ايران صحبت کرد که ظهر عاشورا هر کجا هستند نماز بخوانند بعد سينه بزنند ، کار دارد که به زوار بگوئيم موقع اذان اول نمازت را بخوان بعد ضريح راببوس اين کار را يکمرتبه با بخشنامه نمي شود انجام داد .

بالاخره ما بايد به آن سمتی برويم که امام بود . آقای انصاری مي گفت امام روزهای آخر عمرشان بود ، خوابيده بودند و سرم در دستشان بود ، به من گفتند آقاي انصاری اگر يک موقعی  از حال رفتم اول وقت صدايم بزن گفتم چشم . بعد آقای  انصاري گفت ديدم اول وقت شد آقا خوابيده اند حيفم آمد صدايشان بزنم . عمل جراحی ، سرم دست ، گفتم صدايشان نزنم . چند دقيقه ای شد خود آقا چشمهايشان را باز کردند گفتندوقت شده ؟ گفتم : بله آقا . فرمودند چرا صدايم نزدی ؟ گفتم ده دقيقه بيشتر ازوقت نگذشته گفتند مگر به شما نگفتم . امام سپس پسرشان را صدا زدند که احمد بيا !

فرمودند : ناراحتم از اول عمرم تا الان نمازم را اول وقت خواندم چرا الان که پايم لب گور است ده دقيقه تاخير افتاد ، ما مقلدين امام هستيم که هشتاد سال نماز اول وقت خوانده است ....

مسئله نماز خيلی  مهم است ، عايشه همسر پيامبر مي گويد پيامبر با ما صحبت مي کرد وقتی صدای اذان بلند مي شد کانه لم يعرفنا انگار ما را نمي شناخت . به هرحال مسئله نماز بايد احيا بشود ، اقامه بشود .

هيچ عبادتی  70 تا " حی " ندارد ، هفتاد تا حی خيلی است زيرا ، پنج نوبت که نماز داريم برای هر کدام يک اذان و اقامه است که عبارتهای حی علی الصلوه ،حی علی الفلاح ، حی علی  خيرالعمل هر کدام 20مرتبه در اين دو تکرار شده و قد قامت الصلوه هم در اقامه 10مرتبه تکرار شده که مجموعا 70بار اشاره به نماز دارد .

نماز در هيچ موقع اولويت خود را از دست نمي دهد .

گاهی در جبهه مي گفتند ايست ! نماز : کفوا ايديکم و اقيموا الصلوه ، درجبهه ، جنگ را تبديل به نماز مي کردند . نماز با روزه شريک است .حديثی داريم که حضرت امام رضا در يک مجلس مهمان بودند ، مهمان دار ازمهمان ديگر سن بچه هايش را پرسيد . ميهمان عرض کرد يک پسر 10ساله دارم ، امام رضا فرمود : بچه 10 ساله شما نماز مي خواند ؟ عرض کرد : گاهی مي خواند و گاهي نمي خواند . حضرت با تعجب فرمودند : 10سالش شده و نماز نمي خواند . ما در مکه مي بينم 100هزار تا حاجی که مي آيد ، حدود 70، 80هزار نفرنمازشان غلط است . در حالی که بايد نمازشان را تا ده سالگی در مدرسه بياموزندو اصلا هستی متعلق به نماز است چون قرآن مي فرمايد : خلق لکم ، ترفع لکم ، متاعالکم ، ابر و ماه و خورشيد مال بشر است و بشر هم برای عبادت خلق شده و اوج عبادت هم در نماز است و اگر بگوئيم هستی متعلق به نماز است بيجا نگفته ايم .اگر مي خواهيم جلوی اين هجوم فرهنگی را بگيريم بايد نماز را تقويت و جاری کنيم .ما در چند جای قرآن قره عين داريم اول در سوره فرقان آيه 74که مي فرمايد :

ربنا هب لنا من ازواجنا و ذريتنا قره اعين ...

و حضرت رسول ( ص ) فرمودند : قره عينی فی  الصلوه بچه های ما قره اعين هستند و نماز هم قره عينی است پس بايد بين اين دو تا قره عينها جمع کنيم .

و متاسفيم برای بعضی افراد که وقتی به او مي گويند پول برای قالی مسجد بده راحت مي دهد ولی وقتی مي گوئيم برای موکت دبيرستان بده ، برايش سنگين است . و اين مسئله برای امت ما هنوز حل نشده ، نماز خواندن در دبيرستان غير از نماز خواندن درمسجد است . زيرا قرائت امام جماعتش بايد سريع باشد، خود امام جماعت هم بايدچابک ، خوش تيپ ، خوش سواد خوش بيان باشد چون وقتی حضرت سليمان نامه مي نويسدبرای بلقيس ، بلقيس چون خانم تاج داری بود اين نامه را به هدهد تاج دار مي دهد نه به عقاب . در دبيرستان بايد کسی باشد که با تيپشان بخورد . پس آخوندی که به دبيرستان مي رود بايد انتخاب شده باشد ، هر کسی نمي تواند برود ، نماز در دبيرستان فرق دارد بلکه اگر هر کسی را فرستاديم ضررش بيشتر است .بنابراين اقامه نماز در هيئت ها ، وسط خيابان ، ظهر عاشورا و در کارخانه هابايد باشد .

ما در بسياری از هواپيماهايی  که در دنيا سوار مي شويم تا هواپيما مي خواهد پرواز

کند بسم الله الرحمن الرحيم ، سبحان الذی سخر لنا هذا آيه پرواز مي خوانند آدم غصه

مي خورد در کشوری که اسلامی نيست با سبحان الذی  سخرلنا هذا پرواز مي کند . و وقتی مي خواند بنشيند مي گويد تا چند دقيقه ديگر ان شاءالله مي نشينيم .(البته در حال حاضر نظر دلسوزانه جناب آ قای قرائتی تامين شده است) من هر کاری کردم به اين هواپيمايي ها بگويم شما وقتی مي نشينيد ، وقتي مي گوئيد تا چند دقيقه ديگر مي نشينيم بگوئيد ان شاءالله مي گويد آقا کامپيوتر نشان مي دهد . يعنی چنان اطمينان به کامپيوتر دارد ما هم درست مثل پسر نوح مي گوئيم هرچه حضرت نوح مي گفت باران غرقت مي کند مي گفت : ساوی الی جبل يعصمنی من الماءمي گفت : مي روم بالای کوه مرا حفظ مي کند .

از بيانات آقای قرائتی با اندکی تلخيص

(علاقه مندان در صورت تمايل به مطالعه کامل متن  می توانند به سايت ستاد اقامه نماز کشور به آدرس   www.salat.ir   مراجعه نمايند.)

[ پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥ ] [ ٢:۳٥ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

از دست و زبان که برآید-کزعهده شکرش به درآید-بنده همان به که زتقصیر خویش-عذر به درگاه خدای آورد-ور نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. ******************************* مطالب صفحات ویژه را دریابید.این مطالب برای پژوهشگران و علاقه مندان به معارف عمیق اسلامی ایجاد شده است. آماده پاسخگویی سوالات دوستان هستیم شماره تلگرام09218305249
بایگانی مطالب
امکانات وب
مشاهده کامل آمار
a