انديشيدن مانند ديدن نيست زيرا گاهی چشمها دروغ می گويند ؛ اما کسی

که از عقل خود نصيحت بخواهد به او خيانت نمی کند .

 

اگر روزی روزگاری ؛ نخواستی يا نتوانستی فرد گنهکاری را ببخشی ؛ بدان که

از بزرگی گناه او نيست بلکه از کوچکی قلب توست .

 

بزرگترين بدبختی آن است که طاقت کشيدن بار بدبختی را نداشته باشيم .

 

خوب است انسان مهم باشد اما مهم است که انسان خوب باشد .

 

در هر شرايط سختی به اين بينديش که بدتر از اين هم می توانست باشد .

 

در اتاق ِ زندگی هيچگاه صندلی محبت را خالی مگذار . چون ممکن است از

طرف بی مهری اشغال شود .

 

در کنار هم بودن سود نيست ؛ ارزش است . بياييد نگذاريم ابليس سود ؛ بر

فرشته ی ارزش چيره شود .

 

هنگام رويارويی با مشکلات حل نشدنی ؛ لجاجت ورزيدن ؛ حماقت است .

 

لحظه های زندگی را به دست باد ندهيم چون باد همه چيز را با خود می برد .

 

دوستان سلام . تمامی عباداتتون مورد قبول درگاه حق تعالی . عيد فطر بر همه ی شما مبارک .