چه دشوار است از تو سخن گفتن...

تو كه درپگاه آغازين ورودم به هفت اقليم (به ويژه اقليم خرد)

با نام منتظر تو را شناختم.

لحظه ها مرا با خود مي بردند كه در توصيف تو ناديده؛ موعود هم در ذهن ِ 

جستجوگـَرَم حك شد،

زمان همچنان در عبور و من نيز رهگذر شتابان آن بودم كه

واژه زيبا و امید آفرين منجي هم  گلبرگهاي روح و جانم را نوازش دادند.

حالا من و زمان هر دو بزرگ شده ايم و همچنان همراهيم

و هنوز هم بر آن واژه ها لبخند عشق مي زنيم،

و گلبرگهاي محبتشان را با اشك آدينه مان مي آراييم.

با همه اينها آيا به راستي من و زمان منتظريم؟

همراهم آري!!!!

يا شايد!!!!

از خودش بپرسيد.

چون او همچنان زنده و پويا ست.

اما من هم با اين همه سال همراهي چيزهايي از احساسات او را مي دانم.

 در هر پگاه وشامگاه كه مردمك ِخيره از نيرنگ ِآدميانِ نقاب دار براي خواب و كار تيز مي شوند،

او را دگرگون، ملتهب، سراسر ترس و دلهره مي بينم،

از تازيانه هاي پيدا و پنهاني كه بر پيكر ستم سازان مي نوازد،

از اينكه ناموس طبيعت زيبا را

غريو خشم عدالت و حكمت را

سرشت پاك عشق و محبت را

بر دنياي دست ساز آدميان ِمحدود و زنداني هوس هاشان گاه گداري چيره مي سازد،

كم و بيش مي فهمم كه زمان عزيز آبستن انتظاري بس شكوهمند است.

و اما من ......

آري درست است من و زمان دردي مشترك ، آوايي هماهنگ داريم.

ليكن احساس ميكنم كه روحم هنوز برهنه است

برهنه از شيفتگي،از عشق،از صاحبدلي.

روح حقيقت مي گفت: اگر باورش داري ـ كه داری ـ

در سپيده دم انتظار ؛ خود ِپوشيده ات را واگذار تا در اقليم منتظران درآيي.

آنجا كه چشمه جاري عشق بايد از فلات هجر و فراق بگذرد،

و ازحرارت كوير جدايي نهراسد و همچنان برهنه ؛ خويشتن ِخويش را به پارادايز وصل رساند.

و اينك من آن بازنده آن نـَبـَردم.

مگر به قول روح حقيقت و آقا زمان ِعزيز: او كه منجي است ؛ روح تشنه ی مرا

از بيابان حيرت و تنهايی برهاند و به حقيقت خويش رساند.

سالها مي گذرد

اين همچنان تازه است.

ما با همه وجودمان اورا در كنارمان احساس مي كنيم،

مي ستاييمش، دوستش داريم ،

و به عشق او زنده ايم

آري به عشق او......

پس او مي آيد ..... مي آيد ..... مي آيد اگر ما بخواهيم.

 

 

 

ميـلاد گـل و بهـار جـانهـا آمـد

برخيـز که عيـد می کشان آمـد

خاموش مباش زير اين خرقه

بر جـان جهـان ؛ دوباره جـان آمد

گـلزار؛ زعيـش لاله باران شـد 

سلطـان زمين و آسمان آمد

با يار بگو که پـرده بردارد

هيـن! عـاشـق آخـرالزمـان آمـد

 

میلاد یگانه منجی عالم بشریت ؛ حضرت مهدی موعود(عج) را تبريک می گوییم .