پرسش از فلسفه حیات و هدف زندگی

علامه جعفری، رحمة الله علیه:

آیات قرآنی را پیرامون هدفداری حیات به ده گروه می‌توان تقسیم کرد :‌

1- آیاتی که می‌گوید دستگاه خلقت بیهوده نیست، از جمله (آل عمران - 191)

2- آیاتی که حق بودن جهان هستی را مطرح کرده است، مانند (انعام - 73)

3- آیاتی که می‌گوید خلقت جهان هستی برای بازی وسرگرمی آفریده نشده است. (انبیاء-16)

4- آیاتی که هدفدار بودن زندگی انسان را گوشزد می‌کند. (مومنون - 115)

5- آیاتی که مقصد نهایی همه حرکت‌ها را به سوی خدا می‌داند. (شوری - 53)

6- آیاتی که از رجوع انسان‌ها به سوی خدا سخن می‌گوید. (آل عمران - 109)

7- آیاتی که بهشت را از آن نیکوکاران و جهنم را از آن بدکاران می‌داند. (شوری - 22)

(نساء - 140)

8- آیاتی که پایان حیات را لقاء الله (دیدار خداوندی) معرفی می‌کند. (کهف - 110)

9- آیاتی که غوطه‌ور شدن در پدیده‌های طبیعی محض را به عنوان حیات دنیا معرفی می‌کند و آن را تقبیح می‌نماید. (محمد - 36)

10- آیاتی که هدف حیات را عبادت تلقی می‌کند و انسان‌ها را به اخلاص فرا می‌خواند. (ذاریات – 56)

Image result for ‫علامه جعفری‬‎

با ملاحظه این آیات ده گانه، می‌توان اصول زیر را استنباط کرد:

الف- دستگاه خلقت عبث و بیهوده نیست. این اصل را می‌توان از بررسی جهان خارج که بر آن نظم حاکم است و هم چنین از ملاحظه جهان درونی به دست آورد.

از آغاز رشد فکری، نوعی دریافت اصیل در درون ما به وجود می‌آید که با تخیل و پندارهای که جهان هستی را بازی تلقی می‌کند، به مبارزه برمی‌خیزد. این مبارزه مانند مبارزه وجدان با پلیدی‌ها ادامه پیدا می‌کند تا آن گاه که یا پیروز می‌شود و هدف اعلای جهان را به انسان نشان بدهد و یا شکست بخورد و انسان را روانه قهوه خانه نماید.

ب- جهان هستی که قانون‌مند است، براساس حق آفریده شده است. یعنی برمبنای شایستگی‌ها به وجود آمده و هیچ واقعیتی در جهان بی ارزش نیست.

 

ج- جهان آفرینش بازیچه نیست، بلکه امری جدی است. درک چهره ریاضی جهان، جدی بودن آن را بیان می‌کند.

د- حرکت و گردیدن‌های جهان به سوی مقصد نهایی آن است. این مقصد نمی‌تواند پایین‌تر و پست تر از نقاطی باشد که حرکت و گردیدن از آنها عبور می‌کند و هم چنین نمی‌تواند مساوی همان نقاطی باشد که از آنها عبور کرده است. پایان همه حرکت‌ها و گردیدن‌ها پیشگاه خداوندی است.

ﮪ - اصل عمل و عکس العمل بر عالم حاکم است. همه حرکت‌ها، تحولات، گفتارها، اندیشه‌ها و کردارهای انسان، عکس العملی را در این عالم و عالم دیگر در پی خواهد داشت.

و - هدف حیات، از حیات طبیعی محض برتر است. هدف نهایی زندگی نمی‌تواند از سنخ امتیازهای زندگی طبیعی باشد، زیرا امتیازات و خواسته‌های زندگی طبیعی از مقتضیات ذاتی زندگی طبیعی هستند و مقتضای ذاتی زندگی را نمی‌توان هدف آن تلقی کرد. بنابر این، مقصد نهایی زندگی باید مافوق مقتضیات حیات طبیعی محض باشد.

ز- اصل کیفر و پاداش نشانگر آن است که هر فردی با هدف گیری‌هایی که در این عالم دارد، از کیفر و پاداش متناسب با آن برخوردار خواهد شد.

ح - هدف نهایی حیات انسان، به ثمر رسیدن جوهر اعلای حیات انسانی است که از خدا شروع می‌شود و با عبادت به سوی خدا باز می‌گردد. معنای عبادت نیز در واقع، به ثمر رسانیدن جوهر حیات در ابعاد گوناگون آن است.

هنگامی که انسان از حیات طبیعی محض رها شود، عبادت شروع می‌شود. اگر انسان خود را به عنوان جزئی از آهنگ کلی هستی درک کند که باید با تکاپو جوهر وجودی خود را به فعلیت برساند، به عبادت مشغول خواهد بود. بدین ترتیب، همه شوون زندگی انسان می‌تواند عبادت تلقی شود و دنیا نیز طبق فرمایش علی (ع) مسجد انسان خواهد بود.

انسانی که در دانشگاه مشغول تعلیم یا تعلم است؛ کشاورزی که به کشت و زرع می‌پردازد و کارگری که در کارگاه مشغول تولید کالاست، اگر با آگاهی در مسیر خداوندی گام بگذارند، همه در حال عبادت خواهند بود. هدف نهایی زندگی از دیدگاه اسلام چنین است:

●-"آرمان‌های زندگی گذران را با آب حیات اصول عقلانی - الهی رویانیدن و شخصیت از خاک برخاسته را به وسیله آگاهی از جان پاک - که متصل به آهنگ کلی هستی است - از چنگال جبر عوامل طبیعت و خودخواهی نجات دادن و شخصیت را آزادانه در جاذبه ربوبی قراردادن". این است هدف نهایی زندگی.

●- زندگی هدفدار، تکاپویی است آگاهانه و هر لحظه از سطح عینی این زندگی، مقدمه‌ای است برلحظه تکاملی بعدی در جهان شفافی که فروغ لایزال الهی از روزنه وجدان پاک آدمی برآن می‌تابد و سطح عمیق آن، قطره‌هایی است که به اقیانوس ابدیت سرازیر می‌گردد و شخصیت را با امواج خود به پیشگاه دیدار الهی بالا می‌برد. این است زندگی هدفدار"حیات معقول"و این است معنای:

«اِنَّ صَلوتی و نُسُکی وَ مَحیایَ و مَماتی لَلّهِ رَبّ ِالعالمینَ - "همانا نماز من، عبادت من، زندگی و مرگ من، از آن خداوند، پروردگار عالمیان است"». (انعام - 172)

ویژگی‌های زندگی هدفدار

اگر انسان هدف نهایی زندگی را برخود مطرح کند و در مسیر آن حرکت کند، حیات وی از ویژگی‌های زیر برخوردار خواهد شد:

1- شناخت ارزش حیات و عدم احساس خلاء در زندگی‌: انسانی که هدف حیات را عبودیت تلقی می‌کند، همه لحظات زندگی را مربوط به خدا می‌داند. چنین انسانی، هم ارزش حیات را درک می‌کند و هم در زندگی احساس خلاء و پوچی نمی‌کند و اگر آرزوهایش نقش بر آب شوند، زندگی برای وی بی معنا و بی مفهوم نخواهد شد.

2- تعهد برین یا شناخت موقعیت خویش در جهان هستی‌: در زندگی هدفدار، انسان هم موقعیت خویش را در جهان هستی درک می‌کند و هم خود را ملزم می‌داند که در مسیر تکامل گام بردارد.

3- احترام به ذات خویشتن و به ذات دیگران‌:

در حیات هدفدار، انسان برای ذات خود  ارزش قایل است

در حیات هدفدار، انسان برای ذات خود ارزش قایل است و با پذیرش احترام برای ذات خویش، لزوم احترام به دیگر انسان ها را - به جهت وحدتی که در استعداد خدایابی و هدف نهایی زندگی و به طور کلی مبدأ و مقصد حرکت دارند - درک می‌کند.

4- توجه به الطاف الهی‌: در حیات هدفدار، انسان همه امتیازهای خود را - از علم گرفته تا قدرت - ناشی از فیض و رحمت الهی می‌داند.

5 - تنظیم منطقی ارتباط وسیله با هدف‌: در حیات هدفدار، انسان از هر وسیله ای برای نیل به هدف استفاده نمی‌کند، بلکه به رابطه منطقی میان وسیله و هدف توجه دارد و با ارزیابی صحیح وسایل، به انتخاب اهداف خود می‌پردازد.

6- عشق شدید به کار و فعالیت‌: از آن جایی که وصول به هدف زندگی، بدون حرکت در مسیر جاذبه الهی امکان پذیر نیست، بنابر این، کار و تلاش جدی برای انسان هدفدار، یک اصل حیاتی تلقی می‌شود.

دوست دارد یار این آشفتگی              کوشش بیهوده به از خفتگی

اندرین ره می‌تراش و می‌خراش          تا دم آخر دمی غافل مباش

7- به دست آوردن آزادی برین‌: در زندگی هدفدار، هوی و هوس‌های آدمی کنترل شده، آزادی برین تحقق پیدا می‌کند.

زندگی با آزادی برین، یکی از مختصات عالی زندگی هدفدار است. بدون به دست آوردن این آزادی که عبارت است از رهایی شخصیت آدمی از عوامل رکود و محدودیت در صندوق های خودپرستی و تخیلات، حتی سایر آزادی هایی که برای جریان معمولی حیات به دست آورده شده است، مانند آزادی اجتماعی و آزادی عقیده، پاسخی منطقی برای معنای حیات نیافته ایم.

8- آزاد ساختن انسان از مطلق تراشی‌ها‌: ذهن انسان همواره دچار مطلق سازی می‌شود و برای رهایی از آن، آدمی باید هدف اعلای زندگی را به عنوان مطلق در نظر بگیرد تا بقیه امور را به عنوان وسیله‌ای برای آن مطلق تلقی نماید.

اقسام شش گانه زندگی

1- زندگی ناآگاهانه و بدون استقلال شخصیت و آزادی و اختیار‌: در این نوع زندگی، اموری مطرح است که برای حیات طبیعی لازم است، نظیر تولید مثل و قرار گرفتن در گردباد عوامل جبری طبیعت. در این نوع زندگی، انسان نه معنا و مفهومی برای حیات خود سراغ دارد و نه به زندگی معنوی می‌اندیشد. افرادی که به این نوع زندگی مشغولند، از خود استقلالی ندارند و تابع بی چون و چرای عوامل زودگذر حیات طبیعی هستند.

2- زندگی دنیوی برای دنیای محض‌: افراد در این نوع زندگی، فقط به امور مادی توجه دارند و هدفی جز زندگی مادی برای خود در نظر نمی‌گیرند. این گونه افراد به برخی از قوانین جهان توجه دارند و طبیعت و شوون آن را شوخی تلقی نمی‌کنند. این افراد فقط به زندگی مادی خود قانع بوده و احساسات عالی را نادیده می‌گیرند. این قبیل افراد به موقعیت خود در جهان هستی توجه ندارند و بر این اساس به پاسخگویی به سئوالات اساسی از کجا آمده‌ام؟ به کجا می‌روم؟ برای چه آمده‌ام؟ نمی‌پردازند.

3- زندگی معنوی برای تلطیف روح یا برای آخرت محض‌: در این زندگی، فرد فقط به سرکوب غرایز و احساسات طبیعی خود می‌پردازد تا روح خود را تزکیه نماید. برخی از مرتاضان، هدف اعلای حیات را به فعلیت رسانیدن ابعاد لطیف و ظریف روح خود می‌دانند. این قبیل افراد برای تقویت روح خود، اعتنایی به دیگران نمی‌کنند و فقط در فکر نجات روح خویش می‌باشند.

4- زندگی دو عنصری دنیوی و اخروی که هر یک مستقلا هدف قرار می‌گیرند‌: در این نوع زندگی، افراد هم به عنصر دنیوی و مادی حیات توجه دارند و هم به حیات اخروی. این قبیل افراد، حیات دنیا و آخرت را در ارتباط با یکدیگر مطرح نمی‌کنند. اینان نمی‌دانند که حیات آدمی حقیقتی است غیر قابل تجزیه، گرچه دارای ابعاد متنوع است. این افراد از وحدت حیات دنیا و آخرت، و وحدت هدف اعلای آن دو غافلند.

5- زندگی معنوی نما برای زندگی مادی و زندگی اخروی نما برای زندگی دنیوی‌:

افرادی که به این نوع زندگی مشغولند، از فهم حقیقت حیات ناتوان هستند و به ریاکاری مشغولند

افرادی که به این نوع زندگی مشغولند، از فهم حقیقت حیات ناتوان هستند و به ریاکاری مشغولند. اینان توجه ندارند که ریاکاری و ظاهرسازی فقط عده کمی از ساده لوحان را، آن هم برای مدتی محدود فریب می‌دهد. این گونه افراد قبل از آن که دیگران را گول بزنند، خود را فریب داده اند و در واقع به یک خودکشی تدریجی روحی می‌پردازند. این افراد ظاهرشان جنبه معنوی دارد، ولی باطنشان شیطانی است.

6- زندگی دنیوی در مسیر حیات اخروی که حیات معقول نامیده می‌شود: این نوع زندگی مورد نظر پیامبران الهی بوده است. انبیاء و حکمای الهی، زندگی را حقیقتی عالی و با عظمت معرفی می‌کردند. آن ها دو بال "علم" و "عمل صالح" را برای تکامل انسان در نظر می‌گرفتند و زندگی دنیوی را در مسیر حیات اخروی به جریان می‌انداختند. انسان در پهنه حیات مادی با تصرف در عالم، تکامل پیدا می‌کند. هر چند فعالیت‌های انسانی جنبه مادی دارد، ولی حقیقت و باطن آن می‌تواند جنبه اخروی هم داشته باشد.

در این نوع زندگی که باطنش اخروی و معنوی، ولی نمودش دنیوی و مادی است، هیچ گاه احساس پوچی و رکود در حیات به انسان دست نمی‌دهد و آدمی با وجود ناگواری‌های بسیار، حیات را گوارا تلقی می‌کند.

 منبع:پایگاه اطلاع‌رسانی استاد محمد تقی جعفریموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: فلسفه زندگی , اقسام زندگی , علامه محمد تقی جعفری , مدیریت اقامه دین
[ سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٥ ] [ ٧:٤۳ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]

دانلود سوالات آزمون پایانی ضمن خدمت مرحله دوم هوشمند سازی مدارس نسخه word

 سلام خدمت همکاران ارجمند خودم

Image result for ‫ضمن خدمت مرحله دوم هوشمند سازی مدارس‬‎


با پایان یافتن مرحله دوم آزمون ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس و آغاز مرحله بعدی آن پس از تعطیلات نوروزی سال 96 برآن شدیم تا برای گروه بیشماری از همکاران فرهنگی که مصمم به شرکت در دوره بعدی هستند، سوالات آزمون پایانی مرحله قبل را برای سهولت در دستیابی در این صفحه قرار دهیم.

ضمنا همه سوالات دوره های اول و دوم در همین وبلاک قابل دانلود و دریافت می باشد

کافی است در قسمت" آخرین مطالب "جویای مقصود خویش باشید.

 

 

دریافت سوالات آزمون پایانی مرحله دوم هوشمند سازی مدارس نسخه word

 

دریافت سوالات آزمون پایانی مرحله دوم هوشمند سازی مدارس نسخه پی دی افموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: هوشمند سازی مدارس , سوالات آزمون مرحله دوم هوشمند سازی , وزارت آموزش و پروش , معلم
[ شنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٥ ] [ ۸:۱۱ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]

دانلود مقاله کامل ابعاد شخصیت امام علی علیه السلام در مثنوی معنوی

جلال الدین مولوى از کدامین ابعاد شخصیت انسان کامل ‏امیر المؤمنین علیه السلام را درک نموده و مطرح کرده است؟

شاید بتوان گفت:در میان نوابغ و بزرگانى که چه در گذشته و چه در دوران معاصربراى شناخت على علیه السلام و طرح شخصیت او در میان جوامع،به فعالیت فکرى پرداخته‏اند، کمتر کسى مانند مولوى دیده مى‏شود که ابعادى متنوع و سطوحى بسیاربا عظمت امیر المؤمنین علیه السلام را ولو اجمالا درک و مطرح نموده باشد.البته این‏مطلب منافاتى با آن قضیه ندارد که:

العلم بالشى‏ء على ما هو علیه علم بلوازمه(علم به یک چیز آنچنانکه هست علم به لوازم آن چیز است)

زیرا اولا ما گفتیم:مولوى ابعادى متنوع و سطوحى بسیار با عظمت ازامیر المؤمنین علیه السلام را اجمالا درک و مطرح کرده است،نه على بن ابیطالب علیه السلام‏را آنچنانکه بود و از همه ابعاد و سطوح شخصیت ظاهرى و باطنى آن بزرگوار.بنابراین،مى‏توان گفت:شعاعى یا اشعه‏اى از خورشید شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام بردرون مولوى‏ها و ابن ابى الحدیدها و شبلى شمیل‏ها و میخاییل نعیمه‏ها تافته نه خورشیدآن شخصیت‏بزرگ الهى او که پیامبر اعظم ما محمد مصطفى صلى الله علیه و آله و سلم‏توصیف فرموده است که:

من اراد ان ینظر الى وجه آدم فى علمه،و الى نوح فى تقواه،و الى‏ابراهیم فى حلمه،و الى موسى فى هیبته،و الى عیسى فى عبادته فلینظرالى وجه على بن ابیطالب علیه السلام.

(اگر کسى بخواهد بنگرد به صورت آدم در علمش و به نوح در تقوایش،و به‏ابراهیم در حلمش و به موسى در هیبتش و به عیسى[علیهم السلام جمیعا]درعبادتش،بنگرد به صورت على ابن ابیطالب علیه السلام) 

 

دریافت مقالهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: امام علی , ابعاد شخصیت امیر المومنین , مولوی , انسان کامل
[ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٥ ] [ ۸:٠۳ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]

چه کنیم عاشق تر شویم!

چگونه علاقه‌ و جدیت ما به نماز بیشتر شود؟ تذکر دل می‌خواهیم، استدلال‌ها را بسیار خوانده و می‌دانیم؟

باید ضرورت و فایده‌اش را با دل و جان فهم کنیم.

حرف دل این است که مشأ میل به ملاقات و گفتگو با هر کسی، میزان و محبت و عشق است و بالتبع عشق و محبت نیز با زیادت شناخت و معرفت حاصل می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بالاخره آدمی‌زاد، با بدنی مادی در این دنیا زندگی می‌کند، اما با تمام وجود خود راهی سرایی دیگر برای ملاقات با خالق خویش می‌باشد (البته نه ملاقات مادی و با چشم سر).

بدیهی است که او در این دنیا نیازهایی دارد که رسیدن به آنها برایش لذت هم دارد، چرا که نیاز فقر است و انسان عاشق کمال. از این رو ناخودآگاه به دنیای مادی، گذرا و فانی دل می‌بندد و گاه این دلبستگی‌ها و اشتغالات سفر به حدی می‌رسد که مقصد و محبوب را فراموش می‌کند، چه رسد به قول و قرارها و معادات فی مابین با معشوق را.

الف – پس تردیدی نمی‌ماند که انسان نیاز به یادآوری دارد؛ نیاز دارد لحظاتی دنیا و مظاهرش را کار بگذارد و با محبوب ملاقات کرده و به راز و نیاز با او بپردازد؛ لذا نماز را برای توجه به محبوب و یادآوری مقصد و مقصود فراموش شده قرار داد و فرمود: مشغله و لذت‌ها و نقمت‌های تو در این حیات مادی بسیار است، اما یک موقع فراموش نکنی که هیچ موجودی در این عالم، نه «إله» و «معبود» توست و نه «ربّ» و صاحب اختیار و تربیت کننده‌ی توست؛ پس برای این که به یاد من باشی و مرا فراموش نکنی، نماز بخوان:

«إِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی» (طه، 14)

ترجمه: به یقین این منم خداى یکتا که جز من معبودى نیست، پس مرا پرستش کن و نماز را به یاد من برپا دار.

ب – وقتی انسان الله که إله و ربّ اوست را فراموش می‌کند، دچار خود نگری می‌گردد، به گونه‌ای که خودش را همه کاره و مؤثر در وجود می‌بیند، خودش را محور می‌انگارد ... و خلاصه دچار نوعی تکبر و خودبزرگ‌بینی نیز می‌شود، از این رو اغلب نظر خودش را از علم و حکمت الهی برتر می‌بیند و میل خودش را به امر او ترجیح می‌دهد. و تنها عبادتی که این تکبر را می‌شکند، نماز است. لذا حضرت سیدة النساء، فاطمه علیهاالسلام در خطبه فدک و بیان فلسفه برخی از احکام فرمودند:

« فَجَعَلَ اللَّهُ الْایمانَ تَطْهیراً لَکُمْ مِنَ الشِّرْکِ، وَ الصَّلاةَ تَنْزیهاً لَکُمْ عَنِ الْکِبْرِ »

ترجمه: پس خداوند، ایمان را براى پاک کردن شما از شرک، و نماز را براى پاک نمودن شما از تکبّر قرار داد.

ج – دنیا، دنی و پست‌ترین مرتبه‌ی وجود است. وقتی انسان به دنیا مشغول شد و از آخرت و لقای محبوب غافل شد، مرتبه وجودی خودش نیز به همین اندازه پایین می‌آید. از این رو برای او لازم است که هر از چندگاهی از این کارگاه کوچک که مثل زندان است، بیرون بیاید، با دیگران و مراتب بالاتر ارتباط برقرار کند تا خود نیز رشد یابد، لذا فرمود: «ألصَّلاة مِعرَاجُ المُؤمِن»، یعنی نماز معراج مؤمن است. پس انسان اگر عاشق رشد و کمال حقیقی «نه مجازی» شد، عاشق نماز نیز می‌شود.

یک حکایت:

شاید خوب باشد که مبحث را با نقل یک حکایت و نتیجه‌گیری از آن در خصوص نماز به اتمام رسانیم. در قرآن کریم می‌فرماید، انسان گناهکار وقتی می‌میرد و حقیقت خود و عالم هستی و آن چه انکار یا حتی مسخره‌اش می‌کرد را مشاهده می‌کند، به خدا التماس می‌کند که او را برگرداند تا عمل صالح انجام دهد:

« حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون » (المؤمنون، 99)

ترجمه: تا آنگاه که مرگ یکى از ایشان فرا رسد، مى‏گوید: پروردگارا مرا بازگردانید.

در حکایات وارده از زندگی علما و عرفا آمده است: از آن جهت که خواب شبیه و نوعی مرگ است، صبح که از خواب بیدار می‌شدند، ابتدا این آیه را تلاوت می‌کردند و سپس می‌گفتند: خب، حالا خدا دعایت را مستجاب کرد و تو را برگرداند، بسم الله، ببین چه می‌کنی؟

برخی دیگر نیز در خانه‌ی خود (قدیم‌ها رسم بود) قبری حفر کرده بودند و گاه در آن می‌خوابیدند و این آیه را تلاوت می‌کردند و سپس بلند شده و بیرون می‌آمدند و به خود می‌گفتند: فکر کن مُردی، دعایت مستجاب شد و بازگشتی. [چرا که مرگ دم به دم است، چنان چه روزها و حتی لحاظ گذشته ما مُرده است – پس حال که زنده‌ایم، گویا بازگشت داده شده‌ایم]

حال این حکایت ماست و یا باید درس ما باشد؛ هر کسی دوست دارد با قدرت برتر ملاقات و گفتگو داشته باشد و اگر شد رفاقت و صمیمت نیز داشته باشد. همه تلاش ما در زندگی برای این است که به کمالی برسیم و به آن متصل گردیم. در این عالم کسی نیست که آرزوی دیدار و گفتگو با معشوق و محبوب را نداشته باشد و اگر محبوب او مقام والایی داشت، اجازه ورود، حضور و ملاقات و گفتگو با او را برای خود موفقیتی بزرگ می‌داند و اگر این گفتگو با صمیمت و برقراری دوستی شد که دیگر اوج موفقیت است.

حال خداوند کریم می‌فرماید: نگران مباش، ملاقات تو با من فقط به آخرت موکول نشده است، تو و همه عالم خلق من، مربوب من، مرزوق من و خلاصه فقیر درگاه من‌اید و همه در محضر من حاضر هستید – به من فراموشی راه ندارد، اما تو گاه مرا فراموش می‌کنی.

اما، اگر عشقِ ملاقات و گفتگوی با من را داری، بیا نماز بخوان و من حداقلِ این ارتباط را بر تو واجب کردم آن هم هر از چندگاهی، بلکه روزانه پنج مرتبه؛ تا اگر از روی عشق و محبت و میل نیامدی، به خاطر وجوبش بیایی. لذا به محض آن که صدای «اذان» را شنیدی، یعنی من به تو «اذن دخول» داده‌ام. اجازه داده‌ام که بیایی با من سخن بگویی؛ پس چرا علاقه‌ای نشان نمی‌دهی و با سر نمی‌دوی؟ چرا این ملاقات برایت سخت شده است؟! چه چیزی از من به تو نزدیک‌تر و از من نزد تو محبوب‌تر است که اشتغال به آن تو را از یاد من غافل می‌کند؟! وقتی می‌گویم بیا و سجده کن، چه چیزی تو را باز می‌دارد؟! خود را والاتر از مخاطبین این امر می‌دانی، یا این که استکبار و تکبر مانع تو می‌شود؟ به ابلیس نیز همین را فرمود:

« قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَکَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنتَ مِنَ الْعَالِینَ » (ص، 75)

ترجمه: فرمود اى ابلیس چه چیز تو را مانع شد که براى چیزى که به دستان قدرت خویش خلق کردم سجده آورى آیا تکبر نمودى یا از [جمله] برترى‏جویانى (متکبرین)؟

حال حدیث حضرت صدیقه کبرا را مجدد بخوانیم که فرمود: « و نماز را براى پاک نمودن شما از تکبّر قرار داد » و توجه داشته باشیم که ترک نماز یا اهمال در آن از تکبر و کاری ابلیسی است.

د – پس اگر سعی کنیم که شناخت و ایمان‌مان به الله جلّ جلاله بیشتر و کامل‌تر گردد، محبت‌مان نیز تشدید گردیده و عاشق نماز و سایر عبادات می‌گردیم و دائماً مترصدیم تا اذن دخول «اذان» برسد و ما در محضرش حاضر و متنعم گردیم.

« قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن کَانَ یَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » (الکهف، 110)

ترجمه: بگو: جز این نیست که من بشرى مثل شما هستم [با این تفاوت‏] که به من وحى مى ‏شود که خداى شما خدایى یگانه است. پس هر کس به لقاى پروردگارش امید دارد باید عمل شایسته کند و کسى را در عبادت پروردگارش شریک نسازد.

منبع:http://x-shobhe.com/موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نماز عارفان , نماز عاشقانه , شناخت و عشق , نماز
[ شنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٥ ] [ ٧:٥۱ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]

در قرآن به نماز شکسته اشاره شده است؟

در کدام آیه از قرآن به نماز شکسته اشاره شده است؟موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: نماز , نماز شکسته , نماز مسافر , مدیریت اقامه نماز
[ سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٥ ] [ ۸:٢۸ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]

سوالات آزمون ضمن خدمت مرحله دوم هوشمند سازی مدارس+دانلود

با سلام خدمت همکاران ارجمند

مقدمه:

برنامه راهبردی مدارس هوشمند

برنامه راهبردی مدارس هوشمند به بیان ماموریت ، چشم انداز ، اهداف و راهبردهای توسعه مدارس هوشمند در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران می پردازد. در قالب این برنامه جهت گیری های کلان به کارگیری و بهره گیری از مدارس هوشمند مشخص می شود برنامه راهبردی مدارس هوشمند با هدف هماهنگ نمودن اقدامات مدراس هوشمند در راستای فعالیت های اداره کل و به کار گیری فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار برای توانمند سازی مدارس تهیه شده است . از این رو نظرات ذینفعان و مدیران اصلی اداره کل ، مناطق و مدارس در تهیه و تدوین این برنامه منعکس گردیده است . بنابراین برنامه راهبردی مدارس هوشمند ، عصاره دیدگاه ها و نظرات مدیران و کارشناسان ذیربط در اداره کل ، مناطق و مدارس می باشد . در تهیه این مستند همچنین تجربیات برتر در سطح جهان و فناوری های نوین بکار گرفته شده در مدارس نیز مورد توجه بوده تا این مجموعه هم راستا با نمونه های موفق در سطح جهان بتواند از قابلیت های مدارس هوشمند بهره مند شود.

***********

Image result for ‫مرحله مقدماتی هوشمند سازی مدارس‬‎

سوالات آزمون مرحله دوم هوشمند سازی جهت استفاده و بهره برداری تقدیم حضور می گردد.

با اهدای یک صلوات به روح شهیدان اسلام دانلود فرمایید


دریافت سوالات آزمون مرحله دوم هوشمند سازی مدارس

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: هوشمند سازی مدارس , مدرسه , فناوری نوین , آزمون هوشمند سازی
[ شنبه ٧ اسفند ۱۳٩٥ ] [ ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد!

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

Image result for ‫السلام علیک یا علی بن موسی الرضا‬‎

 

دو ماهی از ترم تحصیلی گذشته بود. اوضاع روحی خوبی نداشت .مدام سر کلاس با خودش کلنجار می رفت ، گاهی وقت ها هم نا منظم به کلاس می آمد. اصلا با درس و حرف های من همراه نبود .با خودم گفتم شاید دلتنگی و دوری از خانواده اینجوری  روحش را بهم ریخته باشد.یک روز خیلی دیر به کلاس آمد ،خواستم پس از کلاس بماند. پیگیری بی نظمی و غیبت های گاه و بیگاهش موجب شد آرام آرام مشکل خودش را به زبان بیاورد.مشکلی که از نظر او خیلی بغرنج و شکننده بود و از نظر من هم عامل بازگشت او به خود و رسیدن به نقطه خودآگاهی . خانم معیری از یک رابطه شکست خورده و یک  طرفه با شور و حرارت و حسرت و افسوس حرف می زد و در رنج بود. اینک او از من کمک خواسته بود تا به وضعیت  بهتری بازگردد .حالا باید برای رهایی فکر و ذهن و احساس او از رابطه  زودگذر و یک طرفه و بی هدفی که قبلا داشته  راه درمان درستی را پیش پایش می گذاشتم تا هم موقعیت گذشته را کمتر به یاد بیاورد و هم موقعیت جدید با ثباتی را بیابد.

به نظرم رسید یکی از راههای میان برمرتبط کردنش با امام رضا علیه السلام باشد. سازمان جهان این گونه است، نمی شود چیزی را گرفت و چیزی را جایگزین آن ننمود.در نظام هدایتی و تربیتی اسلام هم تاکید بر آن است که جایگزین باید به مراتب عالی تر و بهتر و اقناع کننده تر از چیزی باشد که پیش از این در اختیار داشته است.از امام رضا و زیارت  برایش گفتم و گفتم. متقاعد شد برای رهایی از مشکلی که برایش پیش آمده نزد این پدر مهربان و دلسوز برود و از او تقاضای کمک کند. یکی از حکمت های زیارت پیشوایان معصوم که در آموزه های اسلامی بر آن سخن رفته است این است که امام به عنوان پدر معرفی شده است و قطعا چه کسی شایسته تر از پدر که مشکلات فرزندان خویش را حل کند و گره از کار فروبسته آنان بگشاید.

برای اولین گام پیشنهاد کردم ،خانم معیری تا میدان شهدا برود و تا چشمش به گنبد امام افتاد یه دقیقه مکث کرده و سپس به آقا سلام کند!قرار شد در طول هفته سه بار از همان مکان به آقا سلام دهد و برگردد و پس از انجام هر مرحله نیز تصورات و احساس خودش را برای من بگوید.!

هفته دوم باید گامی پیشتر نهد و آمادگی بیشتری برای حضور در او ایجاد شود! این را هم بگویم که تقریبا تمرینات اولیه برای حضور برایش کمی سخت و سوال برانگیز بود و با ناخرسندی صورت می گرفت. اما قرار ما تنها هم این بود.!

در دومین گام حضور او باید خودرا به بست شیخ طوسی می رساند و علاوه بر سلام چند دقیقه ای را دقیقا مانند این که با کسی به گفتگو نشسته است صحبت می کرد.

این بار نوبت ورود او به صحن اقا بود. خیلی برایش سخت بود ،برای اولین بار چادر بر سر کند. گفتم نه برای دل خودت که این با برای احترام میزبان چادر بر سر کند و خود را به پشت پنجره فولاد برساند و هر چه میخواهد دل تنگش بگوید.

با این که با توجه به شرایط و موقعیت اعتقادی و اجتماعی که داشت و آموزه هایی که از زیارت برایش می گفتم پذیرفتن آن چندان برایش آسان نبود و احساس می کردم خسته و بی حوصله شود، اما گزارش گام سوم بسیار برایم جالب بود! خانم معیری بیش ازساعتی را پشت پنجره با آقا امام رضا به نجوا و راز پرداخته بود.

در خلال انجام تمرینات سایت اینترنتی آستان قدس و امام رضا را به او معرفی کردم و نوشته هایی در شناخت امامان و امام رضا در اختیارش گذاشتم تا با شناخت و معرفت حرکت کند.

هفته چهارم بود و حضوری در کمال دلدادگی"انک تسمع کلامی و ترد سلامی و انت حی عند ربک"

و اما خاطره اولین سلام همچنان برایش شوق انگیز است

تنها یک"سلام"

سلامی که سروش آسمانی بود و به برکت آن امروز چیزهایی دارد که جای دیگر در پی آن بود و جز"سراب" نبود.

سید محمد عبداللهی

25/11/95

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: زیارت امام رضا , زیارت , معرفت امام , مدیریت اقامه دین
[ شنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٥ ] [ ٩:۱۸ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]

نمونه سوالات جزوه اخلاق مدیران همکاران دبیرستان علامه حلی قم

با سلام و عرض ادب محضر همکاران ارجمند

برابر وعده ای که داده بودم نمونه ای از سوالات آزمون احتمالی "جزوه اخلاق مدیران همکاران دبیرستان علامه حلی قم" جهت استفاده تقدیم حضور شما می شود.

 

نمونه سوالات :

 

1- خاستگاه و منشأ تقسیم بندی اخلاق کدام است؟

الف- موضوع اخلاق

ب- هدف اخلاق

ج-موقعیت و جایگاه

د-هیچکدام


2-کارها و رفتارهای انسان به لحاظ مبدأ وخاستگاه نفسانی بر چند دسته است؟

الف-چهار

ب- سه

ج-دو

د- پنج


3-کدامیک از نیرو و توانایی روح و نفس انسان به شمار نمی رود؟

الف- شناخت

ب- احساس

ج- جذب

د- دفع

4-عبارت" مَن نَصَبَ نَفسَهُ للنّاسِ إماما فلیَبدأ بتَعلیمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعلیمِ غَیرِهِ " بر کدام ویژگی اخلاقی مدیر اشاره دارد؟

الف-مردم داری

ب- فروتنی

ج- عدالت

د- مدیریت برخود

 

 

5-صفت ناپسند "خودشیفتگی و خود بینی" از کدام عبارت زیر استنباط می شود؟

الف- ایّاک والاعجاب بنفسکَ والثقةَ بما یعجبک منها، وحبّ الاطراء

ب- مَن نَصَبَ نَفسَهُ للنّاسِ إماما فلیَبدأ بتَعلیمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعلیمِ غَیرِهِ

ج- فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَکَ، وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَکَ

د- واشعر قلبک الرّحمه للرّعیه، والمحبّة لهم


6-عبارت" سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِکَ وَ مَجْلِسِکَ وَ حُکْمِکَ "بر کدام یک از فضایل اخلاقی دلالت دارد؟

الف- مردم داری

ب- اعتدال رفتاری

ج- گشاده رویی و شرح صدر

د-امانت داری

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: آزمون مدیران , اخلاق مدیران , آموزش و پرورش استان قم , مدیریت و اخلاق
[ چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٥ ] [ ٥:۳٧ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]

جزوه اخلاق مدیران- دانلود متن کامل

ضروری ترین معرفت

شرافت و اهمیت دانشها به موضوع و هدف علوم بستگی دارد

قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (ع) :

أَوْلَى الْعِلْمِ بِکَ مَا لَا یَصْلُحُ لَکَ الْعَمَلُ إِلَّا بِهِ(دانشی شایستگی عمل وابسته به آن است)

 وَ أَوْجَبُ الْعَمَلِ عَلَیْکَ مَا أَنْتَ مَسْئُولٌ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ(عملی که در برابر آن بازخواست می شویم)

اخلاق یعنی طرح انسان سازی

 وَ أَلْزَمُ الْعِلْمِ لَکَ مَا دَلَّکَ عَلَى صَلَاحِ قَلْبِکَ  وَ أَظْهَرَ لَکَ فَسَادَهُ(علم اخلاق = شناخت صلاح و فساد قلب)

 وَ أَحْمَدُ الْعِلْمِ عَاقِبَةً مَا زَادَ فِی عِلْمِکَ الْعَاجِلِ(دانشی که راهنمای امروز تو برای رسیدن به مقصد فردای توست)

 فَلَا تَشْتَغِلَنَّ بِعِلْمِ مَا لَا یَضُرُّکَ جَهْلُهُ(علم سود بخش را بگیر)

 وَ لَا تَغْفُلَنَّ عَنْ عِلْمِ مَا یَزِیدُ فِی جَهْلِکَ تَرْکُه.(از علمی که ترک آن موجب افزایش نادانی شود )

ترجمه کامل

1- سزاوارترین علم آن است بدون آن نتوانى عمل شایسته انجام دهى. بایسته‏ترین عمل عملى است که مکلف به انجام دادن آنى.

2- لازم ترین علم آن است که تو را به پاکسازى دل (و تهذیب باطن) رهبرى کند و تباهى و فساد دل را بر تو آشکار سازد.

3-نیک فرجام ترین علم آن است بر دانایى کنونى تو بی‌افزاید،

 پس به علمى نپرداز که ندانستن آن زیانى براى تو ندارد، و از علمى غافل مشو که فرو گذاشتن آن بر نادانى تو مى‏ افزاید.(بحار الانوار ج 75ص333)

دریافت جزوه اخلاق مدیران - دوره مدیران جدید الانتصاب

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: اخلاق , اخلاق مدیران , اخلاق اسلامی , مدیران
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٥ ] [ ٩:۳۸ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]

فراخوان اولین جشنواره سراسری نماز در فضای مجازی+لینک ثبت نام

فضای مجازی، فرصت های فرهنگی اجتماعی بسیاری به همراه دارد. اگر تهدیدهای دشمن برای تسخیر تفکرات جوانان مومن فراوان است بدون شک فرصت ها نیز کم نخواهد بود و نباید از آن غفلت کرد. بهره گیری از فناوری اطلاعات و لزوم استفاده‌ی حداکثری از آن در تبلیغ فرهنگ و ارزش های دینی و الهی بایستی از مهم ترین اولویت های برنامه ای دستگاه ها و نهادهای حوزه دین و فرهنگ باشد.


جریان سازی و تولید پیام ها و محتواهای ارزشی در فضای مجازی از رسالت های مهم آنان است که اگر در آن کوتاهی شود خسارت های بزرگ و جبران ناپذیری را ایجاد خواهد کرد و مصداق آب در آسیاب دشمن ریختن است که عقوبت اخروی نیز دارد.
Image result for ‫جشنواره سراسری نماز در فضای مجازی‬‎
ستاد اقامه نماز نیز با درک این واقعیت تلاش خود را معطوف داشته تا از طریق برگزاری جشنواره نماز و فضای مجازی با دعوت از خیل عظیم مخاطبان به ویژه جوانان در این برنامه معنوی، معارف نماز را در این عرصه تأثیرگذار، منتشر نماید. این جشنواره مخصوص گروه سنی 13 سال به بالاست و اهدافی چون:
- ترویج و توسعه فرهنگ نماز از طریق فضای مجازی برای اقشار مختلف جامعه بویژه نوجوانان و جوانان
- تقویت مبانی اعتقادی و دینی نوجوانان و جوانان در فضای مجازی
- شناسایی و تجلیل از فعالان نماز در عرصه فضای مجازی
- کاهش آسیب های فضای مجازی از طریق گسترش پیام ها و محتواهای نماز

موضوعات پیشنهادی ستاد اقامه نماز برای این جشنواره به مخاطبانش هم شامل مفاهیم زیر است:
*نماز در قرآن و روایات
*نماز و شهدا
*نماز و خانواده
*نماز و تربیت دینی
*نماز و مدرسه
*نماز و وحدت اسلامی
*نماز و گفتمان انقلاب اسلامی
*نماز و سبک زندگی ایرانی اسلامی
*نماز و شیوه‌های کارآمد در تبلیغ و دعوت به نماز

و در بخش  ویژه جشنواره :
* نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی

نخستین جشنواره سراسری نماز دارای دو بخش است:

1- بخش عمومی:
*ایجاد وب سایت و وبلاگ 
*شبکه های اجتماعی( کانال نماز)
*آلبوم های تصویری نماز با اولویت طرح های گرافیکی
*استیکرهای نماز 
*پاورپونت سازی

 
2- بخش تخصصی:
* کدنویسی قالب سایت و وبلاگ
* اینفوگرافیگ نماز
* نرم افزارهای تلفن همراه (موبایلی)
* کلیپ های کوتاه نماز( پویانمایی، موشن گرافیک ، رئال )

بخش ویژه
افرادی که در زمینه محورها و موضوعات جشنواره فعال نیست، می تواند صرفا از طریق معرفی سایت، وبلاگ، (صفحه، گروه، کانال) در شبکه های اجتماعی در بخش ویژه شرکت نماید برای شرکت در این بخش کافی است فرد بعد از ثبت نام، لیست سایت، وبلاگ،(صفحه، گروه، کانال) شبکه های اجتماعی مورد نظر خود را در فایل نوشتاری پیوستی در همان قسمت ثبت نام و ارسال نماید.

نحوه ثبت نام :
*ثبت نام در سامانه جشنواره به نشانی www.chb-namaz.ir
*تکمیل فرم ثبت نام در سامانه الزامی است.
*آدرس اثر و یا مجموعه آثار باید در فرم ثبت نام آپلود شود و حداکثر فضای آپلود 2MG باشد.
*کلیه شرکت کنندگان باید با نام و مشخصات حقیقی در سایت جشنواره ثبت نام نمایند و مشخصات فردی مسوول پدیدآورنده اثر (وب، وبلاگ و ...) در محل مناسبی از اثر در زمان مسابقه درج گردد.  

شرایط شرکت و پذیرش آثار در جشنواره:

شرایط عمومی:
•آثار ارسالی صرفاً می بایست در موضوع جشنواره باشد.
•شرکت در چند بخش از بخش های جشنواره بلامانع است.
•آثار ارسالی صرفاً می بایست به زبان فارسی باشد.
•آثار وب سایت، وبلاگ و کلیپ های کوتاه به دو صورت گروهی و انفرادی قابل ارائه و مدیریت هستند.
•آثار ارائه شده در دو بخش: فنی، گرافیکی و محتوایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و برندگان از مجموع امتیاز هر دو بخش معرفی خواهند شد.
•ارسال فایل اصلی آثار تولید شده به دبیرخانه الزامی می باشد. بدیهی است تا زمان دریافت اصل آثار، فایل کم حجم بارگذاری شده در سامانه ثبت نام و قسمت مدیریت کانال جشنواره ملاک داوری خواهد بود.
•ابتکار و نوآوری در سایت، وبلاگ، شبکه های اجتماعی و دیگر آثار
•مستند بودن محتوا و شیوه‌ی استناد دهی
•غنی بودن محتوای وبلاگ، وب سایت، نرم‌افزار و شبکه اجتماعی از نظر تاثیر فکری و فرهنگی بر مخاطب داخلی و حتی خارجی
شرایط اختصاصی:
oایجاد وب سایت و وبلاگ 
* کدنویسی به انتخاب دو زبان و تکنولوژی خاص یعنی PHP و ASP.NET به صورت اختیاری.
* قالب سایت و وبلاگ متناسب با موضوع باشد و در ایجاد وبلاگ از سایت های مرجع ایرانی استفاده شود نظیر بلاگفا / رزبلاگ و ... .
* حداقل عناصر تشکیل دهنده سایت و وبلاگ کمتر از 10 موضوع نباشد نظیر: خبر، مقاله، خاطره و داستان، معرفی کتاب، اولیاء و ابرار، کلیپ‌های کوتاه ، عکس، آیات و روایات، آموزش نماز، پرسش و پاسخ و ... .
•حداقل پست‌های هر موضوع کمتر از 14 عنوان نباشد.
•داشتن شمارشگر بازدید الزامی است.
تبصره: به وبلاگ‌ها، وب سایت های، صفحات، کانال ها و گروه‌هایی با سابقه فعالیت حداقل شش ماه، امتیاز ویژه ای تعلق خواهد گرفت.
oآلبوم های تصویری نماز
* تصویر سازی و ایکون سازی با استفاده از نرم افزار دانلود Photodex ProShow Gold
•تصاویر بکار رفته در آلبوم¬های تصویری می¬بایست بصورت مجزا و در فرمت jpg  یا tif با حجم حداقل  mb1 و حداکثر با اندازه 70*50 و رزولیشن 300 همراه با اثر ارسال شود.
•آلبوم های تصویری نماز با اولویت طرح¬های گرافیکی
oاینفوگرافیگ نماز
* آثار ارائه شده با موضوع اینفوگرافیک می¬بایست در فرمت های jpg-psd-tif با حجم حداقل  mb 2و حداکثر با اندازه 70*50 و رزولیشن 300 باشد.
oکلیپ های کوتاه نماز
* آثار ارائه شده با موضوع کلیپ های کوتاه می بایست در یکی از قطع‌ های Full HD- HDV – DV و لزوماً با فریم ریت‌های ۲۵p یا ۵۰i  با حداکثر زمان 15 دقیقه به دبیرخانه ارسال شود.
•فرمت‌های قابل ‌پذیرش: MXF- MOV (H.264)- MPEG 4 (H.264)- MPEG 2.
oنرم افزارهای تلفن همراه و استیکرهای نماز 
* آثار ارسالی در موضوع ساخت نرم افزارهای موبایلی می بایست تحت سیستم عامل‌های Android وiOS  اجرا گردد.
•ساخت نرم افزار در هر دو ساختار منجر به دریافت امتیاز تشویقی از سوی کمیته داوران خواهد شد.
oشبکه های اجتماعی
* محتوای کانال می‌بایست از موضوعات پیشنهادی باشد و اعضای آن کمتر از 100 نفر نباشد.
•تعداد بازدیدگنندگان برای گروه داوری ملاک نبوده و معیار داوران کیفیت مطالب کانال تلگرامی است.
oپاورپونت سازی 
* آثار ارائه شده در موضوع پاورپوینت سازی می‌بایست از 20 اسلاید کمتر نباشد.
•نوآوری گرافیکی اسلایدها و موضوع بندی مطالب و استفاده از افکت‌های زیبا و متناسب ملاک ارزیابی هیأت داوران خواهد بود.
تبصره 1: در صورت محرز شدن انجام تخلف (بالا بردن غیر واقعی تعداد بازدیدکنندگان و...) اثر از داوری جشنواره حذف خواهد شد.
تبصره 2: ارسال فایل اصلی آثار تولید شده به دبیرخانه الزامی می‌باشد. بدیهی است تا زمان دریافت اصل آثار، فایل کم حجم بارگذاری شده در سامانه ثبت نام و قسمت مدیریت کانال جشنواره ملاک داوری خواهد بود.
مهلت ثبت نام و  شرکت در جشنواره:
از پانزدهم دی ماه الی پانزدهم فروردین 96.
زمان و نحوه اعلام نتایج:
پنجم اردیبهشت ماه 96 از طریق سایت جشنواره.
جوایز و هدایا:

به۱۱۰ نفر از برگزیدگان هدایایی ارزنده تقدیم می گردد.
مراسم اختتامیه:
مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان در هفته بزرگداشت معلم ( اردیبهشت 96 ) در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می گردد.

دبیرخانه جشنواره:

استان چهارمحال و بختیاری- شهرکرد – میدان قدس- ابتدای خیابان شریعتی – ستاد اقامه نماز استان

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: جشنواره نماز , فضای مجازی , چهارمحال بختیاری , مدیریت اقامه نماز
[ سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٥ ] [ ۸:٠٠ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]